ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2553
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อบริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์

 โฮมสเตย์ (Homestay)      

"โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อบริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์"

        สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ได้ดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อบริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2551  โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อส่งเสริมชุมชนโฮมสเตย์ให้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการจัดทำโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประกอบกิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร/ผู้ประกอบการกิจกรรมบริการโฮมสเตย์ในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทักษะเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/ผู้ประกอบการกิจกรรมบริการโฮมสเตย์ในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์                               
          ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ จากชุมชนแหลมรุ่งเรือง กลุ่มโฮมสเตย์เสริมสุข กลุ่มโฮมสเตย์บ้านจำรุง กลุ่มโฮมสเตย์สวนปาหนัน และกลุ่มโฮมสเตย์ปากน้ำประแส  ผู้แทนจากองค์กรเอกชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 50 คน รายละเอียดดังนี้
    w      ชุมชนแหลมรุ่งเรือง  จำนวน  4  คน 
    w      กลุ่มโฮมสเตย์เสริมสุข  จำนวน  5  คน
    w      กลุ่มโฮมสเตย์บ้านจำรุง  จำนวน  7  คน
    w      กลุ่มโฮมสเตย์สวนปาหนัน จำนวน 7 คน
    w      กลุ่มโฮมสเตย์ปากน้ำประแส  จำนวน  21 คน
    w      เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ จำนวน  6  คน                                    

            

            

            

                                 

         ระยะเวลาในการอบรมและการศึกษาดูงาน จำนวน 3 วัน มีกิจกรรมประกอบไปด้วย  การอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยว แนวทางในการพัฒนาการบริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ และกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ณ โฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ  
          ในส่วนของการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร นางวิไลวรรณ สมมิตร นักพัฒนาการท่องเที่ยว 8ว สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว และนางชลดา กาลาเอส นักพัฒนาการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ 6ว สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางในการพัฒนาการบริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ การพัฒนาคุณภาพการบริการและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  โดยเนื้อหา  การบรรยาย  ประกอบไปด้วย
    w      การพัฒนาบริการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
    w      การท่องเที่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี                                
            ส่วนของการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว นั้น  ผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบไปด้วยสถานที่ศึกษาดูงานที่น่าสนใจ  ดังนี้ 
    w      โฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง
    w       ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
    w       เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ชุมชน “เศรษฐกิจชุมชน” บ้านธูปสมุนไพร                                                                               
             นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ จากการอบรมและการศึกษาดูงาน  ทั้งในส่วนของการให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในด้านการบริการจัดการท่องเที่ยวโฮมสเตย์  การพัฒนาคุณภาพการบริการ  และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  รวมทั้งการศึกษาดูงานที่ทำให้เห็นรูปแบบของการบริหารจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวกิจกรรมโฮมสเตย์ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์มากขึ้น  รวมทั้งสามารถนำความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมและการศึกษาดูงาน ไปประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของจังหวัดระยองอย่างยั่งยืนต่อไป
 
กล่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตฯ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ article
การแข่งขันฯ โครงการกีฬาอนุบาลจังหวัดระยอง ประจำปี 2559
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดระยอง ประจาปี พ.ศ. 2559 article
ตารางการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๘ article
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปี 2558 article
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลจังหวัดระยอง ประจำปี 2558 article
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2558
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2558 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด) article
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๒) จ.ระยอง
คำสั่งกีฬานักเรียน จ.ระยอง รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๒ ครั้งที่ ๓๖ (สำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน)
สรุปนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ๒)
กำหนดการจัดการแข่งขันฯ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๒)
รายชื่อที่พักนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๒)
กำหนดการพิธีเปิดงาน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๒)
โปรแกรมการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๒)
โครงการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (หลักสูตร: การอบรมผู้นำแอโรบิคด๊านซ์ ขั้นพื้นฐาน) article
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ (ระดับจังหวัด)
ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๒)
ระเบียบ/ใบสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 “เชียงรายเกมส์” (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตฯ ๒) article
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2557 (รอบคัดเลือกระดับจังหวัด)
กิจกรรม"จักรยานเพื่อสุขภาพ" และ "เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ"(เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา)
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระดับจังหวัด article
โปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2556 article
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๖ article
ไทคัพ ครั้งที่ 10
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๕ article
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2552
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการระดับตำบล (One Sport One Tambon : OSOT) article
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อบุคคลพิเศษและด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2552
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2552
โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการจังหวัดระยอง ประจำปี 2552
การจัดการแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุจังหวัดระยอง 2552
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 “5thTHAILAND
ประมวลภาพการประชุมเครือข่ายและมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2551
การแข่งขันกีฬามวลชน ประจำปี 2551
ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการแข่งขันกีฬาไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 article
โครงการกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์”
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอคัพ” ประจำปี 2551
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2551
โครงการฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อน “ ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ” ประจำปี 2551
การแข่งขันฟุตบอล 5 คน สตรีทซอคเกอร์
โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
การแข่งขันกีฬา สพก.ฟุตบอล 7 คน เด็กเล็กชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552
คำสั่งจังหวัดระยอง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครังที่ 38 (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตฯ 2) ณ จังหวัดนครนายก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th