ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
สภาพทางสังคม

ลักษณะทางสังคม
      เดิมชาวระยองส่วนใหญ่อาศัยตามบริเวณชายฝั่งทะเลและแม่น้ำ โดยประกอบอาชีพประมง ต่อมา     มีการขยายตัวขึ้นในบริเวณที่ราบชายฝั่งเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีการตั้งบ้านเรือนตามลักษณะของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต่อมาในปี 2524 จังหวัดระยองถูกให้เป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นศูนย์ปิโตรเคมีที่สำคัญของชาติ จัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรมและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม มีแรงงานจากต่างจังหวัดหลั่งไหลเข้ามาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ลักษณะทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม
       ชาวระยองรักความสงบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดี ดังนั้นจึงทำให้จังหวัดระยองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นก็ยังคงอยู่ โดยชาวพื้นเมืองมีสำเนียงการพูดและภาษาถิ่นเฉพาะ มีสำนวนถิ่นที่มักล้อเลียนกันจนติดปากของบุคคลทั่วไป และการเห็นพ้องต้องกันกับคำพูดของบุคคลที่ชื่นชมในความสามารถ คนเก่งคนดีว่า “เอาได้” มีกลอนที่เขียนถึงคนระยอง
ไว้ว่า
        “ คนระยองเอาได้ใครฤาหมิ่น  เจ้าตากสินรวมนักสู้กู้สยาม
      แผนที่โลกมีชื่อไทยไม่สูญนาม  อย่ามองข้ามบรรพชนคนระยอง”
การศึกษา
 ลักษณะทางสังคม
      การจัดการศึกษาของจังหวัดระยอง  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามโครงการสร้างใหม่ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ  คือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการศึกษา ดังนี้
     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา) ในเขตอำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านฉาง และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา มีสถานศึกษาของรัฐ 131 แห่ง ครู 2,270 คน นักเรียน 62,662 คน
     2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา) ในเขตอำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และกิ่งอำเภอเขาชะเมามีสถานศึกษาของรัฐ 97 แห่ง ครู 1,278 คน นักเรียน 29,867 คน
     3. สำนักงานอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานสายวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5  แห่ง และอนุปริญญา (ปวส.) จำนวน 3 แห่ง ครู 138 คน นักเรียน 7,346 คน
     4. สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล มีสถานศึกษา 5 แห่ง  ครู 249 คน นักเรียน 6,323 คน
     5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)  มีสถานศึกษา 1 แห่ง ครู 5 คน นักเรียน 103 คน
     6. ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย มีสถานศึกษา 10 แห่ง จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียน 13,456 คน การศึกษาอบรมวิชาชีพ จำนวน 3,102 คน
ด้านวัฒนธรรม
        จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีที่คล้ายคลึงกันกับชาวพุทธในจังหวัดอื่นๆ วัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงมีอยู่แต่ชาวพื้นเมืองยังมีการพูดสำเนียงภาษาท้องถิ่นและมีการละเล่น ที่เป็นพื้นเมืองเดิม คือ หนังใหญ่วัดบ้านดอน และเพลงอ้ายเป๋ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากระโดน
สภาพการบริการขั้นพื้นฐาน
        ประกอบด้วยสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นปัจจัยพื้นฐานและมีความสำคัญต่อการพัฒนามีดังนี้
 1.    ถนน 
        ระบบถนน ระบบการคมนาคมทางบกที่สำคัญที่สุดของจังหวัดและในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก เพราะเป็นตัวเชื่อมการติดต่อทั้งทางเรือและทางรถไฟ มีการตัดถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดเข้าสู่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ซึ่งทำให้การสัญจรและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งถนนสายสำคัญในจังหวัดระยอง ได้แก่
  1.1  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) เชื่อมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและวัตถุดิบจากภาคต่างๆ  ที่จะมายังจังหวัดระยอง ผิวการจราจรเป็น 4 ช่องทาง
  1.2  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บางละมุง-ระยอง) เริ่มต้นจากทางแยกสายสุขุมวิท
ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 54 กิโลเมตร เป็นถนนที่ช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนสุขุมวิท ผิวการจราจรเป็น 4 ช่องทาง
  1.3  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  344 (บ้านบึง-แกลง) เริ่มต้นจากอำเภอบ้านบึง ผ่านอำเภอวังจันทร์ถึงอำเภอแกลงเป็นระยะทาง 88 กิโลเมตร เป็นถนนสายหลักสายหนึ่งทางตะวันออกของจังหวัด        ที่ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นเส้นทางเชื่อมจังหวัดชลบุรี กับจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยไม่ผ่านตัวเมืองระยอง ผิวการจราจรเป็น 4  ช่องทาง
  1.4  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายมอเตอร์เวย์) เริ่มต้นที่ถนนพัฒนาการ เขตประเวท กรุงเทพฯ และสิ้นสุดที่จังหวัดชลบุรี (พัทยา) ระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 ระยะทางอีก 50 กิโลเมตร ถึงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง รวมระยะทาง 175 กิโลเมตร                  โดยทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  นี้ กรมทางหลวงได้มีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้างเชื่อมต่อช่วง พัทยา-ระยอง (นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด)  คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างในปี 2548-2550
 2.    การบริการขนส่งทางรถไฟ
        จังหวัดระยองมีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ และสินค้าของโรงงานในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง แต่ปัจจุบันรถไฟที่ใช้โดยสารอยู่มีความเร็วเฉลี่ยเพียง 54 กม./ชม. เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ทางรถไฟเกือบทั้งหมดยังตัดกับถนนที่ระดับเดียวกัน ทางรถไฟยังเป็นรางเดียวและสองข้างรถไฟยังไม่มีรั้วกั้นเพื่อป้องกัน คน สัตว์ และรถยนต์ มิให้ผ่าน ทำให้การเดินทางโดยรถไฟไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร
 3.    รถไฟความเร็วสูง
        ในช่วงปี 2535 รัฐบาลได้วางรากฐานการศึกษาแผนแม่บทรถไฟที่มีความเร็วสูงขึ้นสำหรับ        ประเทศไทย โดยการศึกษาแผนแม่บทแล้วเสร็จในปี 2537 มีข้อสรุปว่าประเทศไทยควรเริ่มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงชายฝั่งตะวันออก (กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ระยอง) เป็นสายแรก เพราะมีความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อมาวันที่ 30 สิงหาคม  2537 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ให้โครงการดำเนินการต่อไปได้ โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางดังกล่าวมีระยะทาง 190 กม. โดยจะมีความเร็วอย่างน้อย 160 กม./ชม. ใช้พลังงานไฟฟ้าขนาด 25,000 โวลต์ จากสายไฟซึ่งพาดอยู่เหนือรางรถไฟ ตู้รถไฟติดเครื่องปรับอากาศทุกตู้ มีเก้าอี้ปรับเอนได้ พื้นรถไฟปูพรมสำหรับรางรถไฟเป็นรางมาตรฐานขนาดกว้าง 1,435 เมตร เป็นรางคู่ตลอดสายทาง โดยจะแยกต่างระดับกับถนนที่จุดตัดทุกจุดจึงไม่มีทางตัดในระดับเดียวกัน แต่ได้มีการชะลอโครงการไว้ก่อนเนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
 4.    สนามบิน
        จังหวัดระยองมีสนามบินอู่ตะเภา เดิมเป็นสนามบินทหารขนาดใหญ่ซึ่งสหรัฐอเมริกาก่อสร้างไว้สมัยสงครามเวียดนามโดยได้พัฒนาให้เป็นสนามบินพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ห่างจากตัวเมืองจังหวัดระยอง 30 กิโลเมตร  (ทางอากาศ) โดยจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศนานาชาติ และโครงการศูนย์กลางการผลิตและขนส่งทางอากาศยานนานาชาติ
5.    การขนส่งทางเรือ
       จังหวัดระยองมีท่าเรือน้ำลึก เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ในปัจจุบันจัดเป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดที่เปิดให้บริการ
แก่ผู้ประกอบการทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ
6.   สารเคมีทางท่อ
      6.1  การขนส่งจากบริเวณคลังเก็บสินค้าเหลว (Tank Farm) ไปยังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากบริเวณท่าเทียบเรือมีคลังเก็บสินค้าเหลว(Tank Farm) ซึ่งจะสามารถส่งสินค้าเหลวที่รับไว้จากเรือ ต่อไปยังโรงงานโดยทางท่อที่วางไว้ เช่น จากบริเวณ (Tank Farm) ไปยัง บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
      6.2  การขนส่งก๊าซเอทิลีน (Ethylene) ทางท่อของบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จะผลิตก๊าซเอทิลีน (Ethylene) และส่งต่อไปยังบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลป์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง  โดยผ่านทางท่อขนส่งฝังใต้ดิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว โดยจะมีส่วนของท่อส่งที่โผล่เหนือดินบริเวณสถานีควบคุมแรงดันโดยท่อจะวางตามแนวทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3191 และทางหลวงหมายเลข 36 รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 30 กิโลเมตร
7.    ไปรษณีย์โทรเลข
       จังหวัดระยองมีข่ายการสื่อสารไปรษณีย์โทรเลข สามารถติดต่อได้ทุกอำเภอ ทุกตำบล โดยมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขระดับอำเภอ จำนวน 5 แห่ง และกิ่งอำเภอ 1 แห่ง ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขระดับท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์ประเภทรับฝาก 2 แห่ง
8.    โทรศัพท์
       ในปี 2547 จังหวัดระยองมีโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์ในความรับผิดชอบของ บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานบริการโทรศัพท์ 7 แห่ง รวมเลขหมาย 41,600 เลขหมาย เปิดให้บริการแล้ว 35,586 เลขหมาย และในส่วนรับผิดชอบของบริษัท TT&T  มี 40 ชุมสาย มีเลขหมาย 38,518 เลขหมายเปิดให้บริการแล้ว 28,730 เลขหมาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดนอกจากนี้มีโทรศัพท์สาธารณะที่ให้บริการทั้งเครื่องใช้บัตร เครื่องหยอดเหรียญ และโทรศัพท์ทางไกลชนบทธรรมดา/ดาวเทียมรวม 1,712 เครื่อง
 9.    สถานีวิทยุและโทรทัศน์
        จังหวัดระยองมีสถานีวิทยุ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและการบันเทิง จำนวน 6 สถานี คือ สถานีวิทยุ       ยานเกราะ  สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา  สถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชน  แห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.ระยอง) และสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดระยอง
10.   การประปา
        การประปา จังหวัดระยอง มีการประปาจำนวน 6 แห่ง คือ การประปาส่วนภูมิภาค 3 แห่ง ประกอบด้วย การประปาระยอง การประปาปากน้ำประแสร์และการประปาบ้านฉาง นอกจากนี้ยังมีการประปาเทศบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง และการประปาเทศบาลตำบลปลวกแดง
 
11.   การไฟฟ้า
        การไฟฟ้าจังหวัดระยองมีพื้นที่รับผิดชอบในการจ่ายกระแสไฟฟ้าย่อย การไฟฟ้าภูมิภาค ดังนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองรับผิดชอบในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้จำนวน 5 อำเภอ โดยมีการไฟฟ้าในสังกัดรวม 6 แห่ง ดังนี้
1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลเพ
3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลมาบตาพุด
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง
6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา
12.    แหล่งน้ำและการชลประทาน
         12.1  แหล่งน้ำสำคัญในเขตจังหวัดระยอง  มีดังนี้
 (1) คลองดอกกราย
        มีต้นน้ำจากเขาชากกล้วยในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไหลลงคลองหนองปลาไหล ก่อนที่คลองนั้นจะบรรจบกับคลองใหญ่ คลองดอกกราย ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร
 (2)  คลองหนองปลาไหล
        มีต้นน้ำจากเทือกเขาโจน , เขาชมพู และเขาเรือนตกในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งไหลมาตามห้วยและ  เขตคลองต่าง ๆ เช่น คลองระเวิง คลองกร่ำ คลองปลวกแดง แล้วไหลมารวมกันเรียกว่าคลองหนองปลาไหล แล้วไหลลงสู่คลองใหญ่ที่บ้านหัวทุ่ง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง คลองหนองปลาไหล ยาวประมาณ 42 กิโลเมตร
 (3)  แม่น้ำระยองหรือคลองใหญ่
       มีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขากองซองและเขาพนมศาสตร์ ซึ่งไหลมาตามห้วยต่าง ๆ หลายสายแล้วมารวมกันเรียกว่า แม่น้ำระยอง หรือคลองใหญ่ มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร และไหลลงสู่ทะเลที่
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 (4)  คลองทับมา
       มีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาต่าง ๆ เช่น เขาจอมแห เขาเกตุ เขากระบอก ซึ่งไหลมาตามห้วยและคลองต่าง ๆ  เช่น คลองชากใหญ่ คลองหนองคล้าและคลองช้างตายไหลมารวมกันเรียกว่าคลองทับมา มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร และไหลลงสู่แม่น้ำระยองที่บ้านเกาะลอย อำเภอเมืองระยอง
 (5)  คลองโพล้
       ต้นน้ำเกิดจากเขาชะมูน เขาชะเอม และเขาปลายคลองโพล้ ซึ่งไหลมาตามคลองต่าง ๆ หลายสาย
ลงมารวมกัน เรียกว่า คลองโพล้ มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร แล้วไหลลงสู่แม่น้ำประแสร์ที่บ้านท่ากระชาย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง                                                                                                     (6)  แม่น้ำประแสร์
      มีต้นกำเนิดจากเขาใหญ่ เขาอ่างฤาไน เขาหินโรง เขาอ่างกระเด็น ซึ่งไหลมาตามห้วยและคลองต่างๆ  หลายสาย เช่น คลองประแสร์ คอลงปลิง คลองบ่อทอง ห้วยนิคม คลองเจว็ด คลองตากล้วย คลองชุมแสง คลองไผ่เหนือ คลองไผ่ใต้ คลองตวาด คลองพังหวาย คลองจำกา คลองใช้ คลองแหวน คลองโพล้ คลองทาสีแก้ว และคลองหนองพลง ได้ไหลมารวมกันเรียกว่า แม่น้ำประแสร์ มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร  และไหลลงสู่ที่บ้านปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง
 (7)  คลองละโอก
       มีต้นเกิดจากเทือกเขาชะเมา ซึ่งไหลมาตามคลองต่าง ๆ เช่น คลองเขาจุก คลองสะท้อน และคลองนำเป็น ไหลมารวมกันเรียกว่า คลองละโอก มีความยาวประมาณ  10  กิโลเมตรแล้วไหลลงสู่คลองโพล้
  12.2  การชลประทาน 
           จังหวัดระยองมีโครงการชลประทานประกอบด้วยแหล่งน้ำตามโครงการใหญ่ ๆ และโครงการขนาดเล็ก สามารถเก็บกักน้ำได้ 55.25 ล้าน ลบ.ม.  และมีพื้นที่ชลประทานได้รับประโยชน์ 244,200 ไร่
หรือร้อยละ 11 ของพื้นที่ โครงการทีใหญ่ๆ มี 5 โครงการคือ โครงการอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
โครงการอ่างเก็บน้ำดอกกราย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองระโอก โครงการอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
และโครงการอ่างเก็บน้ำประแสร์ และเนื่องจากพื้นที่จังหวัดระยองเป็นพื้นที่รองรับแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมาก อ่างเก็บน้ำต่างๆ ได้มีการสูบผ่านทางท่อน้ำดับไปให้ชาวจังหวัดชลบุรีได้ใช้ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคด้วย
 
ข้อมูลจังหวัด

จังหวัดระยอง article
อาณาเขต
การเดินทาง
ระยะทางจากจังหวัดระยองไปอำเภอต่าง ๆ
ระยะทางจากจังหวัดระยองไปจังหวัดใกล้เคียง
การปกครอง
ประชากร
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สภาพเศรษฐกิจCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th