ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา article
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
  “ประชาชนทุกกลุ่มมีวัฒนธรรมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ และอาชีพ”
 
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาทุกระดับให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทำให้มีน้ำใจ
เป็นนักกีฬานำสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้มีความสามารถโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬามาประยุกต์ใช้ทุกระดับ
3. พัฒนากีฬาที่ได้รับความนิยมให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน มีบริหารจัดการองค์กร
เครือข่ายกีฬาอย่างเป็นระบบและมีธรรมาภิบาล
 
วัตถุประสงค์ (Objective)
  1. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาโดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้
3. พัฒนากีฬาที่ได้รับความนิยมและมีศักยภาพให้เป็นกีฬาอาชีพ
4. พัฒนาองค์กรเครือข่ายกีฬาทุกระดับให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
เป้าหมายการพัฒนาการกีฬาจังหวัด (Goals)
  1. เด็กเยาวชน และประชาชน ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา
2. มีสนามกีฬาระดับอำเภอ ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
3. มีการสร้างพัฒนาลานกีฬา สนามกีฬาระดับชุมชน หมู่บ้าน และตำบล ให้ครอบคลุม
4. มีศูนย์อุปกรณ์กีฬาระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. มีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
6. มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรของจังหวัด
7. มีองค์กรกีฬาและองค์กรเครือข่ายกีฬาครอบคลุมทุกพื้นที่และมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
8. มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการกีฬาและการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬาของท้องถิ่น
9. มีการพัฒนากองทุนทางการกีฬาและสวัสดิการแก่นัก กีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพิ่มขึ้น
10. มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาจังหวัด (Strategies)
  1. การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน
2. การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน
3. การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
4. การพัฒนาการกีฬาเพื่ออาชีพ
5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
6. การพัฒนาการบริหารการกีฬาส่วนงานกีฬาและนันทนาการ-ข้อมูลส่วนงาน

บทบาทและหน้าที่Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th