ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
ปฏิทินกิจกรรมกีฬา ปี 2552


การปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีการวางแผนงาน มีโครงการ ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ และมีปฏิทินตามรายละเอียดของโครงการ
ตลอดทั้งปี เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานสำเร็จตามวัน เวลาที่กำหนด ซึ่งรายละเอียดของปฏิทินมีดังต่อไปนี้

 

ลำดับ ชื่องาน ระยะเวลาจัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม สถานที่จัดงาน สถานที่ติดต่อ
1 โครงการแข่งขัน
กีฬาตำบล
1 ม.ค. - 31 ส.ค. แข่งขันกีฬาในพื้นที่
ตำบลทุ่งควายกิน
เพื่อสร้างความสามัคคีกัน
ภายในชุมชน หมู่บ้าน
สนามกีฬาในเขต
อบต.ทุ่งควายกิน
อ.แกลง
จ.ระยอง
ส่วนการศึกษา
อบต.ทุ่งควายกิน
อ.แกลง
จ.ระยอง
2 โครงการแข่งขันกีฬา
สำหรับศูนย์เด็ก
1 ม.ค. - 31 ส.ค. แข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก
ในศูนย์เลี้ยงเด็ก 4 แห่ง

สนามกีฬา
ศูนย์เด็กเล็ก
อบต.ทุ่งควายกิน
อ.แกลง
จ.ระยอง

ส่วนการศึกษา
อบต.ทุ่งควายกิน
อ.แกลง
จ.ระยอง
3 โครงการเต้นแอโรบิค
เพื่อสุขภาพให้กับ
ราษฎรในพื้นที่
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. กิจกรรมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพโดยการเต้น
แอโรบิค บริเวณลานกีฬา
เทศบาลเมืองบ้านฉาง
ลานกีฬา
เทศบาลบ้านฉาง
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
สำนักงาน
เทศบาลเมือง
บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
4 โครงการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ของหน่วยงานรัฐ
และเอกชน
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในอำเภอ
โดยมีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมแข่งขัน
สนามกีฬากลาง
ที่ว่าการ
อำเภอบ้านฉาง
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
ที่ว่าการ
อำเภอบ้านฉาง
อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง
5 โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานอื่นๆ
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. แข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ
พร้อมทั้งคัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬา
ในพื้นที่ อบต.เนินพระ
เข้าร่วมการแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่น
ในจังหวัดระยอง
สนามกีฬา
อบต.เนินพระ
อบต.เนินพระ
อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
6 โครงการส่งเสริม
การพลศึกษา
และกีฬาคนพิการ
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. จัดสรรงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนระยอง
ปัญญานุกูลดำเนินการ
โรงเรียนระยอง
ปัญญานุกูล
โรงเรียนระยอง
ปัญญานุกูล
7 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งประเทศไทย
(เตรียมนักกีฬาแข่งขัน
คัดเลือกระดับเขต)
1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาในการแข่งขัน
กีฬาเขตที่ 2

สนามกีฬากลาง
จังหวัดระยอง
และหน่วยงาน
สถานศึกษาในจังหวัด

สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง
และทั้ง 8 อำเภอ
ในจังหวัดระยอง
8 โครงการส่งเสริม
พลศึกษา กีฬานันทนาการ
และสุขภาพ
4 ม.ค. - 30 ต.ค.

จัดการแข่งขัน
กีฬาชนิดต่างๆ
ส่งเสริมงานด้าน
นันทนาการ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง
และทั้ง 8 อำเภอ
ในจังหวัดระยอง
9 โครงกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 30
“นครสุโขทัยเกมส์”
2 ก.พ. - 2 ต.ค.

เป็นกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาในระดับประเทศ
สุโขทัยเกมส์

สนามกีฬาวิทยาลัย
การพลศึกษาวิทยาเขต
สุโขทัยและสนามกีฬา
ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสุโขทัย
10 โครงการแข่งขันกีฬา
หมู่บ้านในเขต อบต.
จำนวน 10 หมู่บ้าน
1 มี.ค. - 30 ต.ค.

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
วอลเลย์บอล เปตอง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 -10

ลานกีฬา สนามกีฬา
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ 1 -10

สำนักปลัดฯ
อบต.กองดิน
ต.กองดิน
อ.แกลง
จ.ระยอง

11 กีฬามวลชนผู้สูงอายุ
จังหวัดระยอง
1 เม.ย. - 30 ต.ค.

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ ในจังหวัดระยอง

สนามกีฬากลาง
จังหวัดระยอง
ลานกีฬาเอนกประสงค์
สวนสุขภาพในพื้นที่
จังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดระยอง
และชมรมผู้สูงอายุ
จังหวัดระยอง
12 โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล
จอมพลเจ้าพระยาคัพ
1 พ.ค. - 31 ส.ค.

กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล ในพื้นที่
เทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา

สนามฟุตบอลโรงเรียน
ชุมชนบริษัทน้ำตาล
ตะวันออก
ม.3 ต.ตาสิทธิ์
อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

กองการศึกษา
เทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา
ม.3 ต.ตาสิทธิ์
อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง

13 โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนอนุบาลเด็ก
ศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลสุนทรภู่
1 มิ.ย. - 30 มิ.ย.

กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในโรงเรียน
ในพื้นที่เทศบาล
ตำบลสุนทรภู่
เป้าหมาย 3,200 คน

สนามกีฬาเทศบาล
ตำบลสุนทรภู่

ฝ่ายสวัสดิการ
และสังคม
เทศบาลตำบลสุนทรภู่
อ.แกลง

14 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนประชาชน
ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 5
ประจำปี 2552
1 ม.ค. - 28 ก.พ.

แข่งขันฟุตบอล 6 รุ่น
12,14,16,18,
ประชาชนชาย
และประชาชนหญิง

สนามกีฬากลาง
จังหวัดระยอง

สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดระยอง

15

โครงการแข่งขันกีฬาตำบล

1 ม.ค. - 31 ส.ค.

แข่งขันกีฬาในพื้นที่
ตำบลทุ่งควายกิน
เพื่อสร้างความสามัคคีกัน
ภายในชุมชน

สนามกีฬาในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งควายกิน
อ.แกลง

ส่วนการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งควายกิน
อ.แกลง

16

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

1 ม.ค. - 28 ก.พ. การแข่งขันกีฬาภายองค์การ
บริหารส่วนตำบลมาบยางพร
เช่น ฟุตบอล, วอลเลย์บอล,
เซปัคตะกร้อ และเปตอง
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมาบยางพร

สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมาบยางพร

17

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานอื่น ๆ

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

แข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ
พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทน
นักกีฬาในพื้นที่ อบต.
เนินพระ เข้าร่วมการแข่งขัน
กับหน่วยงานอื่นในจังหวัด

สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนตำบล
เนินพระ

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเนินพระ

18

โครงการส่งเสริม
การออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ (สสส.) 

1 ม.ค. - 31 ส.ค.

ส่งเสริมการออกกำลังกาย
ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่
อำเภอเมืองระยอง
อำเภอบ้านฉาง และ
อำเภอแกลง

จัดโครงการส่งเสริม
สุขภาพ ในเขตพื้นที่
3 อำเภอ

สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดระยอง

19

โครงการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ของหน่วยงานรัฐ เอกชน

1 ม.ค. - 31 ส.ค.

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
อำเภอ โดยมีหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมแข่งขัน

สนามกีฬากลางที่ว่าการ
อ.บ้านฉาง

ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง  

20

โครงการเต้นแอโรบิค
เพื่อสุขภาพให้กับ
ราษฎรในพื้นที่

1 ม.ค. - 31 ส.ค. กิจกรรมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพโดยการเต้น
แอโรบิก บริเวณลานกีฬา
เทศบาลเมืองบ้านฉาง

ลานกีฬาเทศบาล
บ้านฉาง 

สนง.เทศบาลเมือง
บ้านฉาง
21 โครงการส่งเสริมพลศึกษา
กีฬานันทนาการและ
สุขภาพ
4 ม.ค. - 30 ต.ค. จัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ
ส่งเสริมงานด้านันทนาการ
ร่วมการแข่งขันกับหน่วยงาน
อื่นในจังหวัด
ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดระยองและ
ทั้ง 8 อำเภอ

22

โครงการฝึกสอน
กีฬาภาคฤดูร้อน
"ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก"

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

จัดการฝึกสอนกีฬา
ชนิดต่างๆ เช่น
ฟุตบอล และวอลเลย์บอล
ในพื้นที่ 8 อำเภอ

ในพื้นที่จังหวัดระยอง

สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดระยองและ
ทั้ง 8 อำเภอ

23

โครงการส่งเสริม
การพลศึกษาและ
กีฬาคนพิการ

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

จัดสรรงบประมาณให้กับ
รร.ปัญญานุกูล ดำเนินการ

รร.ระยองปัญญานุกูล รร.ระยองปัญญานุกูล
24 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย
(เตรียมนักกีฬาแข่งขัน
คัดเลือกระดับเขต)
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาในการแข่งขันกีฬา
เขตที่ 2

สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
และหน่วยงานสถานศึกษา
ในจังหวัด

สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดระยองและ
ทั้ง 8 อำเภอ
25 โครงการนันทนาการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ประจำปี  2552
4 ม.ค. – 10 ม.ค.

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล,
เซปัคตะกร้อ, วอลเลย์บอล
จัดกิจกรรมนันทนาการ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น
วิ่งกระสอบ กินวิบาก ฯลฯ

ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ

เจ้าหน้าที่กีฬาและ
นันทนาการอำเภอ
ทั้ง 8 อำเภอ

26

โครงการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
เทศบาลในอำเภอแกลง

1 ก.พ. – 28 ก.พ. การแข่งขันกีฬาภายใน
หน่วยงานหัวหน้า พนักงาน
ลูกจ้าง ในพื้นที่เทศบาล
ตำบลสุนทรภู่
สนามกีฬาเทศบาล
ในเขต อ.แกลง

ฝ่ายสวัสดิการและสังคม
เทศบาลตำบลสุนทรภู่

27

โครงการแข่งขันกีฬา
เซปัคตะกร้อ

1 ก.พ. - 30 เม.ย. การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ
ภายในพื้นที่เทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา
ลานกีฬาเทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา
กองการศึกษาเทศบาล
ตำบลจอมพลเจ้าพระยา
28

โครงการแข่งขัน
กีฬาเปตอง

1 ก.พ. - 30 เม.ย.

การแข่งขันกีฬาเปตอง
ภายในพื้นที่เทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา

ลานกีฬาเทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา
กองการศึกษาเทศบาล
ตำบลจอมพลเจ้าพระยา
29

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล

1 ก.พ. - 30 เม.ย. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
ภายในพื้นที่เทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา
ลานกีฬาเทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา
กองการศึกษาเทศบาล
ตำบลจอมพลเจ้าพระยา
30 โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนอนุบาลเด็ก
ศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล ต.สุนทรภู่
1 ก.พ. – 28 ก.พ.

กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในโรงเรียน
ในพื้นที่เทศบาล
ตำบลสุนทรภู่
เป้าหมาย 3,200 คน

สนามกีฬาเทศบาล
ตำบลสุนทรภู่

ฝ่ายสวัสดิการและสังคม
เทศบาลตำบลสุนทรภู่
อ.แกลง

31

การแข่งขันกีฬา
ตำบลหนองบัวครั้งที่ 3
ประจำปี 2551

1 มี.ค. – 31 มี.ค. จัดการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล, ฟุตบอล,
กีฬาพื้นบ้านสำหรับเยาวชน
และประชาชนในเขตพื้นที่
สนามกีฬาในโรงเรียน
บ้านหินโค่ง

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว
อ.บ้านค่าย

32

โครงการประเพณีกีฬา -
ชิมปลานึ่งบ้านฉาง

1 มี.ค. – 31 มี.ค.

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
บาสเกตบอล, เซปัคตะกร้อ,
และวอลเลย์บอล
ประกวดดนตรี/ร้องเพลง

สนามกีฬาเทศบาล
เมืองบ้านฉาง

เทศบาลบ้านฉาง

33 การแข่งขันกีฬา
อบต./เทศบาล คัพ
ครั้งที่ 11
1 มี.ค. – 31 มี.ค. จัดการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล, ฟุตบอล
และกีฬาพื้นบ้าน
สำหรับเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
สนามกีฬาในโรงเรียน
วัดหนองคอกหมู

โรงเรียนวัดหนองคอกหมู
อ.บ้านค่าย

34

แข่งขันกีฬาฟุตบอล
อบต. สัมพันธ์

1 มี.ค. – 31 มี.ค.

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล,
เซปัคตะกร้อ และ
วอลเลย์บอล
จัดกิจกรรมนันทนาการ

สนามกีฬาและลานกีฬา
ตำบลทางเกวียน

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทางเกวียน
อ.แกลง

35

จัดการแข่งขันกีฬาตำบล
"เนินฆ้อเกมส์"

1 มี.ค. – 30 เม.ย. จัดการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล, ฟุตบอล
กีฬาพื้นบ้านสำหรับเยาวชน
และประชาชนในเขตพื้นที่
ลานกีฬา อบต.เนินฆ้อ
และสนามกีฬาในโรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเนินฆ้อ
36 โครงการแข่งขัน
กีฬาหมู่บ้าน
ในเขต อบต.
จำนวน 10 หมู่บ้าน
1 มี.ค. - 30 ต.ค.

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล,
วอลเลย์บอล และเปตอง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 -10

ลานกีฬาสนามกีฬา
ภายในหมู่บ้านหมู่ 1 -10

สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกองดิน
37 การแข่งขันฟุตบอล
"สตีทซ๊อคเกอร์"
(แข่งขันเฉพาะ
เสาร์ - อาทิตย์)
1 มี.ค. - 31 มี.ค. จัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คน
ในเขตพื้นที่ จ.ระยอง
โรงยิมเนเซี่ยม 2,500
ที่นั่งสนามกีฬากลาง
จังหวัดระยอง
สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดระยอง
38 โครงการอบรม
ผู้ฝึกสอนกีฬา
T-Lincene
ชนิดกีฬาฟุตซอล
23 มี.ค. - 27 มี.ค.

จัดการอบรมผู้ฝึกสอน
กีฬาฟุตซอล ในระดับ
ขั้นพื้นฐาน

โรงยิมเนเซี่ยม 2,500
ที่นั่งสนามกีฬากลาง
จังหวัดระยอง

สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดระยอง
39 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคี
1 เม.ย. - 30 เม.ย. การแข่งขันของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน แข่งขัน
กีฬาฟุตบอลและ
วอลเลย์บอล

ลานกีฬาเอนกประสงค์
อบต.นาตาขวัญ

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาขัน
อ.เมือง

40

การแข่งขันกีฬา
ตำบลกระแสบน

1 เม.ย. - 30 เม.ย.

จัดการแข่งขันกีฬา
ในระดับพื้นที่ ต.กระแสบน
แข่งขันวอลเลย์บอล,
ฟุตซอลและกีฬาพื้นบ้าน
ประเภทต่าง ๆ

ในพื้นสนามกีฬา
อบต.กระแสบน

องค์การบริหาร
ส่วนตำลบลกระแสบน
อ.แกลง

41 การจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชน
1 เม.ย. - 30 เม.ย.

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล,
เซปัคตะกร้อ, วอลเลย์บอล
และกีฬาพื้นบ้าน

สนามกีฬา อบต.เนินพระ

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเนินพระ
อ.เมือง

42

กีฬามวลชน
"แชลแลนจ์เดย์"

1 เม.ย. - 30 เม.ย.

การออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ
ในวันแชลเลนจ์เดย์
ได้แก่ เต้นแอร์โรบิก

สนามกีฬา
ลานกีฬาเอนกประสงค์
ในพื้นที่จังหวัดระยอง
ทุกหน่วยงาน
ในจังหวัดระยอง
43

โครงการแข่งขันกีฬา
ตำบลเนินพระ

1 เม.ย. - 30 พ.ค.

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล,
เซปัคตะกร้อ และ
วอลเลย์บอล
จัดกิจกรรมนันทนาการ

สนามกีฬา อบต.เนินพระ

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเนินพระ
อ.เมือง

44 กีฬามวลชนผู้สูงอายุ
จังหวัดระยอง
1 เม.ย. - 30 ต.ค. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง

สนามกีฬากลาง
จ.ระยอง
 

ลานกีฬาเอนกประสงค์
 

สวนสุขภาพในพื้นที่
จ.ระยอง

สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดระยอง และ
ชมรมผู้สูงอายุ
จ.ระยอง

45

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์กตัญญู
ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8

1 เม.ย. - 30 เม.ย. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล,
วอลเลย์บอล และ
กีฬาพื้นบ้านในระดับชุมชน
ในพื้นที่เทศบาล
ตำบลสุนทรภู่

สนามกีฬาโรงเรียน
วัดพลงไสวและสนามกีฬา
โรงเรียนชากมะกรูด

ฝ่ายสวัสดิการและสังคม
เทศบาลตำบลสุนทรภู่

46

โครงการแข่งขันกีฬา
อบต./เทศบาล คัพ
ครั้งที่ 10

1 พ.ค. - 31 พ.ค. จัดการแข่งขันกีฬา
อาทิเช่น ฟุตบอล,
วอลเลย์บอล และ
กีฬาพื้นบ้าน

สนามกีฬา ต.บางบุตร
อ.บ้านค่าย

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางบุตร

47

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลจอมพล
เจ้าพระยาคัพ

1 พ.ค. - 31 ส.ค.

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ในพื้นที่เทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา

สนามฟุตบอลโรงเรียน
ชุมชนบริษัทน้ำตาล
ตะวันออก ม.3

กองการศึกษา
เทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา ม.3

48

โครงการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด

1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล,
ฟุตซอล, เซปัคตะกร้อ
และกีฬาพื้นบ้าน
สนามกีฬา อบต.หนองไร่

สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไร่
อ.ปลวกแดง

49 โครงการแข่งขันกีฬา
เทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา
1 ก.ย. - 31 ต.ค.

การแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนในพื้นที่เทศบาล
ตำบลจอมพลเจ้าพระยา

ลานกีฬาเทศบาลตำบล
จอมพลเจ้าพระยา
กองการศึกษาเทศบาล
ตำบลจอมพลเจ้าพระยา
50

โครงการกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

1 ม.ค. - 31 ม.ค. งานวันเด็กของโรงเรียน
เกาะแก้วพิสดาร

หมู่ 4 ต.เพ
อ.เมืองระยอง

โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
51

โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน

1 ม.ค. - 31 ม.ค.

จัดการแข่งขันกีฬา
ใน จ.ระยอง

สนามกีฬาใน จ.ระยอง

สนง.การกีฬา จ.ระยอง

52

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดบ้านไร่

1 ม.ค. - 31 ม.ค. การแข่งขันกีฬา
ภายในหมู่บ้าน

บ้านไร่ ม.1 ต.เพ
อ.เมือง

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพ
53

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

1 ม.ค. - 31 ม.ค.

การแข่งขันกีฬาภายใน
หมู่บ้าน เช่น ฟุตบอล,
วอลเลย์บอล และ
เซปัคตะกร้อ

บ้านเกาะเสม็ด ม.4
ต.เพ อ.เมือง

ส่วนการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วน
ตำบลเพ
54

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
บ้านต้นลำดวน

1 ม.ค. - 31 ม.ค.

การแข่งขันกีฬาภายใน
หมู่บ้าน เช่น ฟุตบอล,
วอลเลย์บอล และ
เซปัคตะกร้อ

บ้านต้นลำดวน ม.6
ต.เพ อ.เมือง

ส่วนการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพ
55

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
บ้านสำนักทอง

1 ม.ค. - 31 ม.ค. การแข่งขันกีฬาภายใน
หมู่บ้าน เช่น ฟุตบอล,
วอลเลย์บอล และ
เซปัคตะกร้อ

บ้านสำนักทอง ม.7
ต.เพ อ.เมือง

ส่วนการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพ
56

โครงการส่งเสริมกีฬา
เพื่อสุขภาพ

1 ม.ค. - 31 มี.ค. จัดการแข่งขันกีฬา
ในเขตที่เทศบาล
ตำบลกองดิน ได้แก่
ฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน

สนามกีฬา
เทศบาลกองดิน

กองการศึกษา
เทศบาลตำบลกองดิน
อ.แกลง

57

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลในเขต
อ.แกลง และ อ.วังจันทร์

1 ม.ค. - 31 มี.ค. จัดการแข่งขันกีฬา
ในเขตพื้นที่ อ.แกลง

สนามกีฬาเทศบาล
กองดิน

กองการศึกษา
เทศบาลตำบลกองดิน
อ.แกลง

58

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

1 ม.ค. - 31 มี.ค. จัดการแข่งขันกีฬา
ในจังหวัดระยอง

สนามกีฬาในพื้นที่
อ.แกลง
อ.วังจันทร์

กองการศึกษา
เทศบาลตำบลกองดิน
อ.แกลง

59

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

1 ม.ค. - 31 มี.ค. จัดการแข่งขันกีฬา
ในพื้นที่ตำบลหนองไร่
สนามกีฬาประจำ
ตำบลหนองไร่

สำนักปลัดฯ
องค์การบริหารตำบล
หนองไร่

60 โครงการแข่งขันกีฬา
หน่วยงานอำเภอแกลง
28 ก.พ. - 1 ธ.ค. จัดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

สนามกีฬาเทศบาล
ทุ่งควายกิน

องค์การศึกษา
องค์การบริหาร
ตำบลทุ่งควายกิน
61 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน
1 เม.ย. - 30 เม.ย. การจัดการแข่งขันกีฬา
ในชุมชนปากน้ำประแส
ฟุตบอล วอลเลย์บอล
สนามกีฬาโรงเรียน
ชุมชนวัดตะเคียนงาม
สำนักงานเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส
62 โครงการเทศบาลสัมพันธ์ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. การจัดการแข่งขันกีฬา
ในหน่วยงานเขต
อำเภอแกลง

สนามกีฬาโรงเรียน
ชุมชนวัดตะเคียนงาม

สนามกีฬาในโรงเรียน
เขตเทศบาลนครระยอง
กองการศึกษา
สำนักงานเทศบาล
นครระยอง
63 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาสำหรับเด็กเยาวชน
และประชาชน
1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครระยอง ได้แก่ ฟุตบอล,
เซปัคตะกร้อ, วอลเลย์บอล
และกองเชียร์

สนามกีฬาในโรงเรียน
เขตเทศบาลนครระยอง
กองการศึกษา
สำนักงานเทศบาล
นครระยอง
64

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬางานประเพณี
วันลอยกระทง

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครระยอง ได้แก่ ฟุตบอล,
เซปัคตะกร้อ และ
วอลเลย์บอล

เป้าหมาย 800 คน/ครั้ง

สนามกีฬาในโรงเรียน
เขตเทศบาลนครระยอง
กองการศึกษา
สำนักงานเทศบาล
นครระยอง
65

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬางานประเพณี
วันสงกรานต์

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครระยอง ได้แก่ ฟุตบอล,
เซปัคตะกร้อ และ
วอลเลย์บอล

เป้าหมาย 1,500 คน/ครั้ง
สนามกีฬาในโรงเรียน
เขตเทศบาลนครระยอง
กองการศึกษา
สำนักงานเทศบาล
นครระยอง
66 จัดกิจกรรมประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งให้กับ
เด็กและเยาวชน
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. จัดกิจกรรมประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งพื้นบ้าน
ในเขตที่เทศบาลนครระยอง
ในโรงเรียนเขตเทศบาล
นครระยอง
กองการศึกษา
สำนักงานเทศบาล
นครระยอง
67

จัดกิจกรรมฝึกสอน
กีฬาขั้นพื้นฐาน
ให้กับเด็กเยาวชน

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

ฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน
ให้กับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนเขตเทศบาล
นครระยอง

ในโรงเรียนเขตเทศบาล
นครระยอง
กองการศึกษา
สำนักงานเทศบาล
นครระยอง
68 จัดการแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน
อายุไม่เกิน 12, 14
และ 16 ปี
1 ม.ค. - 31 ธ.ค.

การแข่งขันฟุตบอล
รุ่นอายุ 12, 14 และ 16 ปี
ในโรงเรียนเขตเทศบาล
นครระยอง

สวนศรีเมืองระยอง กองการศึกษา
สำนักงานเทศบาล
นครระยอง
69 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาเยาวชน
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. การแข่งขันกีฬา
ในโรงเรียนกีฬาสี
ในโรงเรียนเขตเทศบาล กองการศึกษา
สำนักงานเทศบาล
นครระยอง
70 โครงการกีฬาสร้างสุขภาพ 1 ต.ค. - 30 ต.ค. การแข่งขันกีฬา
ในตำบลเชิงเนิน
สนามกีฬาตำบลเชิงเนิน สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงเนิน
71

โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีสงกรานต์
ต่อต้านยาเสพติด
ประจำปี 2552

1 ต.ค. - 30 ต.ค.

แข่งขันกีฬาใน
วันสงกรานต์ในชุมชน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะพง

แข่งขันกีฬาใน
โรงเรียนตะพงนอก

องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะพง
สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะพง
72 โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. แข่งขันกีฬาใน
โรงเรียนตะพงนอก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลตะพง
สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะพง
73

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด

1 พ.ค. - 30 มิ.ย. กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน ประชาชน
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะพง
สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตะพง
74 จัดการแข่งขันกีฬา
ทุกระดับ
1 ม.ค. - 30 ต.ค.

กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน ประชาชน

ต.หนองตะพาน

สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองตะพาน
สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองตะพาน
75 การแข่งขันกีฬาภายใน
ตำบลบ้านแลง
1 ม.ค. - 30 ต.ค. กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในตำบลบ้านแลง
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแลง
สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแลง
76

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด

1 พ.ค. - 30 มิ.ย.

การแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชน ในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไร่

สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไร่

สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไร่

77 แข่งขันกีฬาประจำตำบล 1 พ.ค. - 30 มิ.ย.

การแข่งขันกีฬาภายใน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลกะเฉด เช่น ฟุตบอล
และวอลเลย์บอล

สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกะเฉด
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกะเฉด
78 แข่งขันกีฬาชุมชน 1 มี.ค. - 30 ก.ย. การแข่งขันกีฬาภายใน
เทศบาลตำบลบ้านค่าย

สนามกีฬาเขตชุมชน
เทศบาลตำบลบ้านค่าย

สำนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านค่าย

79

โครงการค่ายเยาวชน
ตำบลมาบยางพร

1 พ.ค. – 31 พ.ค. การอบรมค่ายเยาวชน
เกี่ยวกับนันทนาการ
ยาเสพติด และการกีฬา
สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมาบยางพร

สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมาบยางพร

80 โครงการแข่งขันกีฬา
ประจำตำบล
1 มี.ค. - 31 พ.ค.

การแข่งขันกีฬาภายใน
ต.หนองละลอก

สนามกีฬาประจำ
ต.หนองละลอก

สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองละลอก

81 โครงการแข่งขัน
กีฬาสตรีของ
กลุ่มสตรีอาสา
1 มี.ค. - 31 มี.ค.

การแข่งขันกีฬาภายใน
ตำบลหนองละลอก
ของกลุ่มสตรีอาสา

สนามกีฬาประจำ
ต.หนองละลอก

สำนักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองละลอก
82 โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชนตำบลพังราด
1 มี.ค. - 31 มี.ค.

กิจกรรมการแข่งขัน
เด็กยุวชนใน ต.พังราด

สนามกีฬา ต.พังราด

กองการศึกษา
เทศบาล ต.พังราด

83 โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
1 ก.พ. - 28 ก.พ. การแข่งขันของนักเรียน
ในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านนา

สนามกีฬาภายในพื้นที่
ต.บ้านนา

กองการศึกษา
เทศบาล ต.บ้านนา

84

โครงการแข่งขัน
กีฬาว่าวไทย

1 มี.ค. - 30 มี.ค.

กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาว่าวไทยใน ต.บ้านนา

สนามกีฬาภายในพื้นที่
ต.บ้านนา

กองการศึกษา
เทศบาล ต.บ้านนา
85 โครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล ต.บ้านนา
1 ก.ย. - 30 ก.ย.

กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาของศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาล ต.บ้านนา

สนามกีฬาภายในพื้นที่
ต.บ้านนา
กองการศึกษา
เทศบาล ต.บ้านนา
86

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด(บ้านนาลีค)
ครั้งที่ 6

1 ก.ค. - 31 ส.ค.

การแข่งขันกีฬาในพื้นที่
ต.บ้านนา

ชนิดฟุตบอล

สนามกีฬาภายในพื้นที่
ต.บ้านนา
กองการศึกษา
เทศบาล ต.บ้านนา
87

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในตำบล
"ทางเกวียนต้านยาเสพติด"
ครั้งที่ 9

25 เม.ย. - 26 เม.ย. การแข่งขันกีฬาภายใน
ต.ทางเกวียน ได้แก่
กีฬาพื้นบ้าน, ฟุตบอล,
วอลเลย์บอล และเปตอง

สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วน ต.ทางเกวียน

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทางเกวียน
อ.แกลง

88 การแข่งขันกีฬาตำบล 1 ส.ค. - 31 ส.ค.

การจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในตำบล ได้แก่
กีฬาพื้นบ้าน, ฟุตบอล,
วอลเลย์บอล และเปตอง

สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยาง

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยาง
อ.แกลง

89

การแข่งขันกีฬาประเพณี
ตำบลทับมา
ต้านภัยยาเสพติด
ห่างไกลเอดส์

1 เม.ย. - 30 เม.ย. การจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน
ได้แก่ กีฬาพื้นบ้าน,
ฟุตบอล, วอลเลย์บอล
และเปตอง

สนามกีฬาแหลมมะขาม
ม.2 ต.ทับมา อ.เมือง

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลทับมา
อ.เมือง

90

แข่งขันกีฬาประเพณีตำบล
"บางบุตรเกมส์" ครั้งที่ 13

1 เม.ย. - 30 เม.ย.

การแข่งขันกีฬาระหว่างเด็ก,
เยาวชน และประชาชน
ในเขต ต.บางบุตร

สนามกีฬา ต.บางบุตร

กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางบุตร

91 แข่งขันกีฬาเยาวชน
บางบุตร ต้านภัยยาเสพติด
1 พ.ค. - 30 ก.ย. การแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด
สำหรับเด็กนักเรียน
ในพื้นที่ ต.บางบุตร

สนามกีฬา ต.บางบุตร

กองการศึกษา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางบุตร
92 โครงการแข่งขันกีฬา
เด็ก, เยาวชน,
ประชาชน และชุมชน
1 ม.ค. - 31 ส.ค. แข่งขันกีฬาในชุมชน
ใกล้เคียง

ประมาณ 9,000 คน

ฟุตบอล, วอลเลย์บอล
และเปตอง
สนามกีฬาอำเภอแกลง

ลานกีฬาสุนทรโวหาร

และสนามกีฬาของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล
งานกีฬาเด็ก, เยาวชน
และสันทนาการ
93 โครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์
(หน่วยงานใน อ.แกลง)
1 ก.พ. - 31 ส.ค.

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาระหว่างหน่วยงาน
ชนิดกีฬา ฟุตบอล,
แชร์บอล, เปตอง
และกีฬาพื้นบ้าน

สนามกีฬาอำเภอแกลง

ลานกีฬาสุนทรโวหาร
งานกีฬาเด็กเยาวชน
และสันทนาการ
94

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติฯ

1 ม.ค. - 31 ส.ค.

จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาในตำบล ชนิดกีฬา
ฟุตบอล, แชร์บอล,
เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน

ศูนย์เยาวชนตลาด 4

ลานกีฬาสุนทรโวหาร

งานกีฬาเด็ก, เยาวชน
และสันทนาการ
เทศบาลตำบลแกลง

95

โครงการจัดกิจกรรม
ค่ายเยาวชนของ อปท.

1 พ.ค. - 31 พ.ค. จัดการอบรมกิจกรรม
ค่ายเยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
วัดโพธิ์ทอง

วัดพลงช้างเผือก

งานกีฬาเด็กเยาวชน
และสันทนาการ
เทศบาลตำบลแกลง

96 โครงการในการ
ทัศนศึกษาดูงาน
และอบรมเยาวชนสัมพันธ์
และส่งเสริมนันทนาการ
เพื่อเยาวชน
1 มี.ค. - 30 เม.ย. จัดการอบรมกิจกรรม
ค่ายเยาวชน สำหรับ
เด็ก และเยาวชน
ประมาณ 250 ครั้ง
ห้องสมุดประชาชน

โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร

ศูนย์เยาวชนตลาด 4

เทศบาล ต.แกลง

97 กีฬาต้านยาเสพติด
อบต.สัมพันธ์ เพื่อสุขภาพ
1 เม.ย. - 31 ก.ค.

จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล, วอลเลย์บอล,
เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน

สนามกีฬา อ.ปลวกแดง

สำนักปลัดฯ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปลวกแดง
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ-ปฏิทินกิจกรรมกีฬา
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th