ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาตะกร้อ หลักสูตร T-Licence ปี 2551
 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเซปักตะกร้อ
หลักสูตร T-Licence
ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนคม
     
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 นายกายสิทธิ์ นามลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
2 นายเกษตร อุ่นกาศ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
3 นายจัก ไทยประโคน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
4 นายจิรายุส เรืองสมบัติ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
5 นายจตุพล แสงวาโท วิทยาลัยเทคนิคระยอง
6 นายทรงวุฒิ ขจัดมลทิน นักศึกษา ม.บูรพา
7 นายฉลอง โตสวัสดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
8 นายชยุตม์ อ่อนตา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
9 นายฐาปกรณ์ คิดละเอียด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
10 นายณรงค์ รอดสุข ประกอบธุรกิจส่วนตัว
11 นายณัฏธ์ สาแก้ว โรงเรียนระยองวิทยาคม
12 นายดิเรก   หนูน้อย โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
13 นายแดน   เงินสวัสดิ์ เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา
14 นางสาวธนมัย  สถาพรอานนท์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
15 นายธนัท   เจริญชัย ร้านเฟรมอลูมิเนียม
16 นายธาตรี   ราญรอน ร้านห้าสิบดาวอลูมิเนียม
17 นางสาวนิตยา   นิยมรัตน์ โรงเรียนห้วยยางศึกษา
18 นายนุกูล   ศรีอาจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มฯ
19 นายบรรเจิด    บุญโส โรงเรียนเพรักษมาตา
20 นายบรรหาร  ยิ่งประยูร โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
21 นางสาวบำเพ็ญ   เนตรแสงศรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
22 นายบุญยิ่ง   สุขขา โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
23 นายปกรณ์    ช่างไม้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
24 นายประจวบ  ทิมโพธิ์ โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
25 นายประทวน   บุญเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
26 นายประสาน    ศิริสำราญ ช่างประสาน
27 นายประสิทธิ์   นาวานภากูล บริษัทระยองซ่อมบำรุง
28 นายปรีชา  จริตงาม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
29 นายผาสุก    เรือนเรือง บริษัทบางม่วงไบโอเคม
30 นายพนม    จันทร์เผือก โรงเรียนระยองวิทยาคม
31 นายพิเชษฐ์   สนธิบ่าย โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
32 นายพิทักษ์   ศรีทองดี โรงเรียนบ้านปลวกแดง
33 นายพิพัฒน์    คนดี กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล
34 นายไพรรัตน์  ประจันทร์ตระเสน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
35 นายภาคภูมิ   บุญเรือง โรงเรียนระยองวิทยาคม
36 นายภาณุพงศ์   ขาวสอาด โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
37 นายภิญญงค์   รัตนมงคล โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
38 นายมานัส    เงินน้อย โรงเรียนบ้านศรีประชา
39 นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
40 นายรังษี   ไชยรมณ์ เทศบาลจอมพลเจ้าพระยา
41 นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการสัตหีบ
42 นายวรรณเพ็ญ  เสน่ห์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
43 นายวันชัย   แดงอ่อน สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
44 นายวัลลภ   เสาวรส โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
45 นายวิชัย   กัญญาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
46 นายวินัย  ทนศิริ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู

47

นายวิรัช   เปยะกัง โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
48 นายวิรัชช์   เกตุงาม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
49 นายวิโรจน์   เตียวเจริญ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
50 นายศรชัย   เกี่ยวพันธุ์ โรงเรียนวัดเนินพระ
51 นางศิรพร   พุฒชาต โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
52 นายสง่า   ชาวเวียง บจม. ปตท.เคมิคอล
53 นายสมชาย   มาสมภพ โรงเรียนวัดพลา
54 นายสมโชค    ชูเกิด เรือนจำกลางระยอง
55 นายสมนึก    ปราณนัทธี บจม. ปตท.เคมิคอล
56 นายสมนึก   พงษ์รามัญ เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา
57 นายสมปอง   วงษ์น้อย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
58 นายสมภพ   บุญมา โรงเรียนบ้านศรีประชา
59 นายสมศักดิ์   หวานฤดี โรงเรียนวัดเภตราสุขารมณ์
60 นายสมหมาย   พันทา โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
61 สุภิญญา  วงศ์เพียร โรงเรียนวัดป่าประดู่
62 นายสุริยาพร   เทพา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
63 นายอนุสรณ์    สุรนารถ เทศบาลนครระยอง
64 นายอภิรมย์   เนียมแสง วิทยาลัยเทคนิคระยอง
65 นายอานุภาพ   ดาวนพเก้า วิทยาลัยเทคนิคระยอง
66 นายอำนาจ   สารวัลย์ โรงเรียนบ้านสำนักทอง
67 นายอุทัย   สีหานาม โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
68 นายอุทิศ   สาขามุละ โรงเรียนอนุบาลระยองส่วนงานกีฬาและนันทนาการ-บุคลากรทางการกีฬา

จำนวนผู้ตัดสินกีฬาของจังหวัดระยอง
จำนวนผู้ฝึกสอนกีฬาของจังหวัดระยอง
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ปี 2552
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬามวยไทยสมัครเล่น ปี 2550
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาฟุตซอล ปี 2549
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาฟุตบอล ปี 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th