ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
บทบาทและหน้าที่
 
กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้


1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการของจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งติดตามและประเมินผลด้านการกีฬา และนันทนาการในระดับจังหวัดและ/หรือ
กลุ่มจังหวัด
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการกีฬาและนันทนาการ
ในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและนันทนาการ
ในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติเกี่ยวกับการกีฬา
และนันทนาการตลอดจนการติดตาม รายงานสถานการณ์ด้านการกีฬาและนันทนาการ
จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
5.

ควบคุม กำกับ ดูแลด้านการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือ
กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่กำหนด

6. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา แนะนำแก่องค์กร เครือข่าย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ และการ
มีส่วนร่วมด้านการกีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมายส่วนงานกีฬาและนันทนาการ-ข้อมูลส่วนงาน

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th