ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletของดีประจำจังหวัด
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletสินค้า OTOP / แหล่งช้อบปิ้ง
bulletที่พัก/โรงแรมในจังหวัดระยอง
bulletร้านอาหารในจังหวัดระยอง
dot
ส่วนงานกีฬาและนันทนาการ
dot
bulletข้อมูลส่วนงาน
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletสมาคมกีฬา
bulletสถานกีฬา
bulletบุคลากรทางการกีฬา
bulletสถิติการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2561
dot
bulletปฏิทินกิจกรรมกีฬา
bulletปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletกรมพลศึกษา
bulletสถาบันการพลศึกษา
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletตำรวจท่องเที่ยว
bulletสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา76จังหวัด
dot
วงการกีฬา
dot
bulletข่าวสารวงการกีฬา
bulletวิเคราะห์กีฬา
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletจังหวัดระยอง
bulletสำนักงานจังหวัดระยอง
bulletค้นหาข้อมูลภาครัฐ
bulletรัฐบาลไทย
bulletสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
bulletกรมบัญชีกลาง
bulletกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
bulletไทยตำบลดอทคอม
bulletดาวน์โหลดซอฟแวร์
bulletหออัครศิลปิน
dot
สถานีโทรทัศน์
dot
bulletช่อง 3
bulletช่อง 5
bulletช่อง 7
bulletช่อง 9
bulletช่อง 11
bulletMaxnet ทีวี
dot
ข่าวสาร สทก.จ.ระยอง
dot
bulletประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
bulletสมัครงาน
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletกระทู้ถาม-ตอบ
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ปี 2552
 
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิก
ระหว่างวันที่ 11  -  15   มิถุนายน
     
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด
1 นางวรรณา  โสธรพรสวรรค์ อำเภอนิคมพัฒนา
2 นางนงค์นุช  ผ่องฉาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
3 นางศรีวรรณ  ทรงบัณฑิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 
4 นางรจนา  พานิชปานุเคราะห์  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
5 นางสาวสุการดา   ผ่อนให้ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
6 นายศราวุธ  วงศ์เจริญ เทศบาลตำบลมาบข่า
7 นางสาวสุมิตรา  เมฆวิไล เทศบาลตำบลมาบข่า
8 นางสาวสมศรี  สุขศิริ เทศบาลตำบลมาบข่า
9 นางประภา  ศิริราช เทศบาลตำบลมาบข่า
10 นางทวีทรัพย์  กันทุกข์ เทศบาลตำบลน้ำคอก
11 นางวัลยา  วิเวกแว่ว เทศบาลตำบลน้ำคอก
12 นางฉอ้อน    แก้วประถม เทศบาลตำบลน้ำคอก
13 นางวรรณา  ขำเจริญ เทศบาลตำบลทับมา
14 นางจงกล  ปราณีราษฎร์ เทศบาลตำบลกองดิน
15 นางสาวดุษฎี  อัครสานนท์ เทศบาลตำบลสำนักท้อน
16 นางมณฑา  หัสดิน เทศบาลตำบลสำนักท้อน
17 นางอุษากร  ศรแก้ว เทศบาลตำบลบ้านฉาง
18 นางทวี  วุฒาพิทักษ์ เทศบาลเมืองมาบตาพุด
19 นางอัมรา  ศรีกระจ่าง องค์การบริหารส่วนชำฆ้อ
20 นางสาวบุญเรือน  อ่อนประดับกุล เทศบาลเมืองมาบตาพุด
21 นางสาวชนัญชิดา  หมายผล กองสาธารณสุข  เทศบาลตำบลบ้านเพ
22 นางบังอร  น้อยสอาด เทศบาลตำบลเนินพระ
23 นางขวัญใจ  จำปาทอง เทศบาลนครระยอง
24 นางดวงแข  ว่องไว เทศบาลตำบลเนินพระ    
25 นางดวงจันทร์   สมคะเน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
26 นางสมทรง ช่วยชาติ เทศบาลนครระยอง
27 นางสาวภัทราวดี   นะวะนิน เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
28 นางประภัสศรี  เจริญรื่น เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
29 นางสุขฤทัย   สุภาพ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
30 นางธนภรณ์  นามพิมพ์ เทศบาลตำบลบ้านค่าย
31 นางสุภีนา  จิกากร เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
32 นางสำรวล  วรเวช องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน
33 นางสาวณัฐรุจา  บังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง
34 นางสาวบุษกร  บัวพยัพ องค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ
35 นางสาวทิพย์ภาภรณ์  เสือเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์
36 นางสุทธินี   พิทักษ์รัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน
37 นางกฤษณภรณ์  ชูเชิด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
38 นางสาวสุนิสา  วิมล องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน
39 นายสุวิทย์   วิมล องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน
40 นางวันเพ็ญ  มนทกานติ องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน
41 นางสมควร  ยิ้มละมัย องค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน
42 นางศรีสุข  พุทธชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
43 นางคำจันทร์  เจริญสรรพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
44 นางกรวรรณ  มีผล องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด
45 นางสาวพิศมัย  บุตรตะกะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน
46 นางนวลจันทร์  หอมรื่น องค์การบริหารส่วนตำบลชากบก
47 นางสาวชุมพร  บุญสม องค์การบริหารส่วนตำบลชากบก
48 นางจิราวรรณ  ชัยประสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน
49 นางนิศากร  ดวงจันทร์ กลุ่มออกกำลังกายหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค่าย
50 นางกันยากร  สตรุฬ์ ชมรมแอโรบิกรวมใจเป็นหนึ่งเทศบาลบ้านฉาง
51 นายมงคล  จันในนา ชมรมแอโรบิกรวมใจเป็นหนึ่งเทศบาลบ้านฉาง
52 นายทองหลาง   กิจติยะวงค์ ชมรมแอโรบิกรวมใจเป็นหนึ่งเทศบาลบ้านฉาง
53 นายกฤษณะ  สายสมบัติ ชมรมแอโรบิกรวมใจเป็นหนึ่งเทศบาลบ้านฉาง
54 นางวิลาวรรณ   สังข์สนิท ชมรมแอโรบิกรวมใจเป็นหนึ่งเทศบาลบ้านฉาง
55 นางไพเสน่ห์  ชาญด้วยจิต สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
56 นางอุทัย  จินวงศ์ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
57 นางประภัส   สมประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
58 นางปิยฉัตร  ไกรเพ็ชร สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
59 นางอบรม  เผือกอ่อน ชมรมแอโรบิกบ้านค่าย
60 นางอำไพ  อังศิริ ชมรมแอโรบิกบ้านค่ายชัยชมพูพล
61 นางพวงทิพย์ สิทธิธรรม ชมรมแอโรบิกบ้านค่ายชัยชมพูพล
62 นางเพ็ญศรี  สุรการินทร์ ชมรมแอโรบิกบ้านค่ายชัยชมพูพล
63 นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย โรงเรียนเทคนิคพณิชการสัตหีบ
64 นางอุษณีย์  ถิ่นถาวร เทศบาลนครระยอง 
65 นางสาวลำยอง  สำราญจิตต์ เทศบาลตำบลสำนักท้อน
66 นางอารีรัตน์  ศรีศักดา เทศบาลตำบลสำนักท้อน
67 นางรัตนา  จันทร์เพ็ง องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน
68 นางปิยนาถ  เขตสมุทร องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน
69

นางสาวธฤษนรรญศ์  บุญศิริธนาวัฒน์

เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
70 นางดวงเพ็ญ  สายประดิษฐ์ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
71 นางสาวบำเพ็ญ  เนตรแสงศรี สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง
72 นายสมปอง   วงษ์น้อย สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง
73 นายฐาปกรณ์ คิดละเอียด สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง
74 นายเกรียงไกร พิมพ์เพ็ง สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง
75 นางสาวรจนา รัตนวิจิตร สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง
76 นางสาวธนมัย สถาพรอานนท์ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง
77 นายชยุตม์   อ่อนตา สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง
78 นายวันชัย   แดงอ่อน สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยอง
79 นายปรีชา จริตงาม สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระยองส่วนงานกีฬาและนันทนาการ-บุคลากรทางการกีฬา

จำนวนผู้ตัดสินกีฬาของจังหวัดระยอง
จำนวนผู้ฝึกสอนกีฬาของจังหวัดระยอง
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาตะกร้อ หลักสูตร T-Licence ปี 2551
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬามวยไทยสมัครเล่น ปี 2550
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาฟุตซอล ปี 2549
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมกีฬาฟุตบอล ปี 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง (สทก.จ.ระยอง) Rayong Provincial Office of Tourism and Sports (Rayong POTS) ที่ตั้ง: สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ติดต่อ: โทรศัพท์ 0 3861 8968 โทรสาร 0 3862 0666 อีเมลล์ rayong@mots.go.th