ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างจัดกิจกรรมทางการตลาด Celebrity Marketing กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันไตรกีฬาภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก     30 ก.ย. 2562
จ้างจัดหารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น เพื่อจัดงานส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างการจัดกิจกรรมทางการตลาด Celebrity Marketing กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันไตรกีฬาภาคตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     20 ก.ย. 2562
จ้างจัดกิจกรรมทางการตลาด Celebrity Marketing กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันไตรกีฬาภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก     20 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง (Smart Tourism Rayong 4.0) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     18 ก.ย. 2562
จ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออกสู่ระดับสากลจังหวัดระยอง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ค่าจ้างจัดหาอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมอาสาสมัคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     13 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมดนตรี ประจำปี 2562 (Long Beach Festival) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     11 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมดนตรี ประจำปี 2562 (Long Beach Festival) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     11 ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     10 ก.ย. 2562