Brochure

การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมฯ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พระเจ้าตากสินกับเมืองระยอง (ณ บ้านกะเฉด)”   25 ธ.ค. 2562 284 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุ.....   25 ธ.ค. 2562 270 ครั้ง
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ.2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) แล.....   25 ธ.ค. 2562 116 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม   25 ธ.ค. 2562 124 ครั้ง
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก   25 ธ.ค. 2562 117 ครั้ง
งานแถลงข่าวเซ็นต์สัญญาระหว่าง โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น และ Accor (Novotel)   25 ธ.ค. 2562 121 ครั้ง
สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษ.....   25 ธ.ค. 2562 121 ครั้ง
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดระยอง   25 ธ.ค. 2562 119 ครั้ง
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการ.....   25 ธ.ค. 2562 118 ครั้ง