Brochure

การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมฯ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พระเจ้าตากสินกับเมืองระยอง (ณ บ้านกะเฉด)”   25 ธ.ค. 2562 444 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุ.....   25 ธ.ค. 2562 421 ครั้ง
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 พ.ศ.2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) แล.....   25 ธ.ค. 2562 197 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรอย่างมีส่วนร่วม   25 ธ.ค. 2562 207 ครั้ง
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก   25 ธ.ค. 2562 195 ครั้ง
งานแถลงข่าวเซ็นต์สัญญาระหว่าง โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น และ Accor (Novotel)   25 ธ.ค. 2562 191 ครั้ง
สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษ.....   25 ธ.ค. 2562 198 ครั้ง
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดระยอง   25 ธ.ค. 2562 199 ครั้ง
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการ.....   25 ธ.ค. 2562 193 ครั้ง