ITA 2020 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

30 มิ.ย. 2563      1191 views

แชร์ทั้งหมด 47 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

 • ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้างหน่วยงาน

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 Q&A

09 Social Network

 • แผนดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การร้องเรียนการทุจริต

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน