สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง
พงษ์อนันต์ จันทร์ไพร
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จุฑารัตน์ ขาวคม
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นัทธานิษย์ อัฏฏะวัชระ
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สุจีรา พงษ์พิทักษ์
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
เบญจา ชื่นศิริกาญจน์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ธนมน ศรีจันทร์ทับ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด
วิศิษย์ศักดิ์ จารุทโรภาสน์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองระยอง
ชยุตม์ อ่อนตา
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอนิคมพัฒนา
กัญจนพร ผู้งาม
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแกลง
จิราภรณ์ ชูเชิด
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเขาชะเมา
ธนมัย สถาพรอานนท์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ้านฉาง
ปุญชรัศมี โชติมณีทรัพย์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ้านค่าย
ยุทธพิทักษ์ ชุ่มตา
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอปลวกแดง
วันชัย แดงอ่อน
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอวังจันทร์
อนุวัฒน์ นิลประพัฒน์
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ชลชา บุญโต
 
พนักงานขับรถยนต์
ฐาปกรณ์ คิดละเอียด
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารทั่วไป
ปิยนันท์ คมกล้า
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
สรวีย์ มาละมัย
 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสถิติ
ภคพล โสมะเกษตริน
 
พนักงานทำความสะอาด
สุมาลี วัดเวียงคำ
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ชลชา บุญโต
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นัทธานิษย์ อัฏฏะวัชระ
 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสถิติ
ภคพล โสมะเกษตริน